Cenník prenájmov

 

Cenník krátkodobého prenájmu, služieb a techniky
v Kine Tatra Stará Ľubovňa platný od 1.10.2023.

   
         
Druh organizácie 1 hodina ďalša začatá hodina    
       
Politické strany a združenia                                                      200.-€ 100.-€   
Podnikateľské subjekty, právnické osoby  70.-€ 30.-€     
Neziskové organizácie (charitatívny účel)  50.-€  20.-€    
Neziskové organizácie (výber vstupného)  60.-€  30.-€    
Školy, školské zariadenia, inštitúcie a organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 po vzájomnej
 dohode
 
   
Ostatné školy  50.-€  20.-€    
Fyzické osoby 50.-€ 20.-€    
Fyzické osoby (výber vstupného)  60.-€ 30.-€     
 
       
         
Prenájom technického zariadenia:        
         
 zvuková a svetelná aparatúra  10.-€   5.-€    
 dataprojektor prenosný  10.-€  2.-€     
 kino projektor + premietač  20.-€ 20.-€     
         
         
         
 Poskytnutie priestorov bude možné na základe písomnej žiadosti.
 Adresa: Centrum voľného času, Farbiarska 35/7, 064 01 Stará Ľubovňa,
 alebo e-mail: cvcstaralubovna1@gmail.com
 Dohoda o prenájme je možná v prípade pravidelných aktivít